โครงสร้าง / หน้าที่
บุคลากร
แบบบันทึกการขอใช้บริการ
ภาพสถานที่/กิจกรรม

แบบบันทึก

ขอใช้บริการโสตทัศนศึกษา

แบบบันทึก

ยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์

      สามารถขอใช้บริการโสตทัศนศึกษาได้ โดยการ download แบบบันทึกที่ต้องการ พร้อมทั้งกรอกข้อมูล

              และนำเสนอตามลำดับขั้นตอนที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

                                                            ที่ชั้น1 อาคารธรรมุเทศาจารย์ download